Általános Felhasználási Feltételek

 

Bevezető

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Az oldalra látogató jogosult a www.bakatsfeszt.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra.

Tilos a honlap bármely részének másolatát tovább értékesíteni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása, vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

A felhasználási feltételek tárgya

Az itt leírtakon kívül a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézmányei semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a weboldallal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a honlapon. A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban "Feltételek") a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (székhely: ; Budapest, 1096, Haller utca 27. Adószám: 15509079-2-43; mint "Szolgáltató") által üzemeltetett www.bakatsfeszt.hu URL alatt elérhető honlapnak és ahhoz tartozó aloldalainak (továbbiakban "Honlap") a Honlap látogatója (mint "Látogató") általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Honlapra történő látogatással és a Honlapon történő böngészéssel a Látogató elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Honlap

A Látogató a Honlapon megjelenő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakat ingyenesen használhatja, így különösen hozzáférhet a Honlapon megjelent kapcsolatos cikkekhez, valamint a Szolgáltató által különböző szempontok szerint összeállított igénybe vehető szolgáltatások között kereshet.

A Honlapon megjelenő tartalmakat a Látogató megoszthatja, közzéteheti a közösségi média különböző felületein, de kizárólag magán felhasználás és nem haszonszerzés céljából. A megosztott tartalmak vonatkozásában a Facebook és a Google saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

A Honlap használatának szabályai

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap rendeltetésszerű működtetését.

A Látogató által tett hozzászólásban (akár a Honlapon, vagy egyéb közösségi online felületen) tilos különösen: (i) olyan szerzői vagy egyéb jogi oltalom alá eső műveket feltölteni, megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni, amely e célra való felhasználására a Látogató nem jogosult; (ii) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmakat megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iii) reklámot megosztani vagy egyéb módon hozzáférhetővé tenni; (iv) obszcén, szeméremsértő, szexuális jellegű, diszkriminatív, illetve egyéb jogsértő vagy egyébként kifogásolható tartalmakat közzé tenni; (v) más Látogatók személyes adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni.

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben a Látogató a jelen Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Látogató által tett hozzászólásokat, megosztásokat jelenteni és a Látogatót letiltani.

Szerzői jogok

A Honlap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a Honlapon található tartalom (így különösen, de nem kizárólagosan bármely cikk, fotó, videó, grafika és egyéb szerzői mű) legyen szó saját, vagy átvett anyagról, egyéni eredeti jellege következtében teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. A Szolgáltató a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a Honlapon található tartalom. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató fenntart minden jogot a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, nyilvánossághoz közvetíteni/újraközvetíteni, feldolgozni, értékesíteni, tárolni, kimásolni, újrahasznosítani és kivágni. Ez a tilalom kiterjed továbbá a Honlap ún. tükrözésére, azaz arra az esetre is, ha az a Honlap tartalmának lementésére, majd a nyilvánossághoz való újraközvetítésére irányul. A Honlap tartalmának egyes részeit a látogató - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap tartalmának így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Honlapon megjelent értesüléseket csak úgy lehet átvenni, hogy ha az átvételkor a Honlapra (a www.bakatsfeszt.hu) történő egyértelmű hivatkozás mindenkor feltüntetésre kerül és ha a Honlapon megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre.

A www.bakatsfeszt.hu bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei védjegyet kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Felhasználási engedély

A jelen Feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Látogató és a Szolgáltató mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Látogató által a hozzászólásában közzétett mű vonatkozásában. Ezen művek hozzászólásban történő közzétételével a Látogató kizárólagos, időbeli és területi korlátozás nélküli, harmadik személyeknek átruházható és allicenciába adható kizárólagos és jogdíjmentes felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.

Ez a felhasználási jog magában foglal bármilyen felhasználási módot, így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánosságra hozatal, a nyilvános előadáson történő felhasználás, kiállítás és átdolgozás jogát.

A www.bakatsfeszt.hu weboldalon történő böngészés, a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.bakatsfeszt.hu weboldalhoz való böngészés, vagy csatlakozás miatt következett be. A Látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Honlapon való böngészés- és csatlakozásért és a Honlapon igénybevehető szolgáltatások használatáért.

Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Honlap akadálytalan működését és a weboldalon történő böngészést, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapon való csatlakozás miatt következett be.

A Honlapon található információk, szöveges és képi anyagok csak tájékoztató jellegűek, semmilyen esetben nem számítanak ajánlat tételnek. Az esetleges elírásokért, vagy hibás megjelenésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató jogosult a harmadik fél által elkövetett szerzői jogi jogsértések esetén saját nevében fellépni, és megtenni a szükséges jogi lépéseket.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket, egymás között, barátságos tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁFF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatálybalépés időpontja: 2017. július 1.
Utolsó módosítás időpontja: 2017. augusztus 19.

Close Menu